Tag Archives: bố cục nhiếp ảnh

10 quy tắc bố cục nhiếp ảnh

Không có quy tắc cố định trong nhiếp ảnh, nhưng có những nguyên tắc mà thường có thể giúp bạn tăng cường các tác động của bức ảnh của bạn. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng nguyên tắc chỉ trong nhiếp ảnh là không có quy định. Tuy nhiên, có số lượng các thành phần